Andre livssyn

Under dette menypunktet finn du dei livssynsgrupperingane som kan definerast som ikkje - religiøse, altså verdslege. Dei grunnleggande livsspørsmåla kan også svarast på ved fornuftig tenking og vitskapleg erkjenning, utan å støtte seg til ein religiøs overbygnad. Både naturalistiske livssyn og humanistiske livssyn kjem inn under omgrepet verdsleg livssyn.

WEB: