Islam
Skip Navigation Links.

Islam

De første muslimene kom til Norge på slutten av 60-tallet gjennom arbeidsinnvandring fra Asia og Nord-Afrika. I dag er islam den største minoritetsreligionen i landet. Til tross for, eller kanskje nettopp på grunn av den store medieoppmerksomheten islam får i Norge, er fordommer og fremmedfrykt for denne religionen utbredt blant nordmenn. Forsøker man å sette seg inn i religionen og kulturen hvor den praktiseres, vil man imidlertid snart oppdage en virkelighet fjern fra dagspressens konfliktfylte sensasjoner.

*Muslimer i Norge har svært ulik bakgrunn, og er integrert i mange ulike grupperinger i det norske samfunnet. Mange er født og oppvokst i Norge, og i 2013 er det ifølge SSB ca 194 000 muslimar i landet ut fra antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Registrerte medlemmer i muslimske trossamfunn er 120 882.

Moskeene er samlingsstedet for felles bønn, spesielt fredagsbønnen, men også en sosial møteplass. I dag finnes det ca 50 moskeer i Norge, men bar få av dem er bygget som moskeer fra grunnen av. Den siste moskeen som er bygget, er den pakistanske Central Jamaat – e Ahl – Sunnat på Grønland i Oslo. 20http://www.islam.no/islam_i_norge.aspx">http://www.islam.no/islam_i_norge.aspx*Religionen oppstod på 600-talet e. Kr og er den yngste av de store verdensreligionene. Det arabiske ordet islam betyr underkasting eller overgivelse, og sier noe viktig om religionen. Mennesket skal gi seg over til Gud og underkaste seg Guds vilje på alle områder i livet. Den som overgir seg, er en muslim. Da profeten Mohammed ble spurt om kva islam var, svarte han: Islam er trosbekjennelsen, bønnene, almissen, fasten og pilgrimsreisen. Disse fem punktene er senere kjent som de fem søylene i islam. Koranen og Hadith er de viktigste skriftene i islam, og begge er knyttet til profeten Muhammed. Trosbekjennelsen i kalligrafisk skrift:
”Det er ingen gud utenom Allah, og
Muhammed er Hans sendebud.”

*Om vi reiser i den muslimske verden, støter vi på store og vakre moskeer og palasser bygget av muslimske herskere. Moskeen er den hellige bygningen i islam, og bygningene er ofte dekorert med vakker ornamentikk som er typisk for islamsk kunst. Ofte er utgangspunktet arabiske skriftteikn som blir stilisertert og utbrodert som kalligrafi, og fra disse blir det så laget kompliserte mønster. Mønster blir også laget på grunnlag av geometriske former og stilisering av plantar.

WEB: