Skip Navigation Links.

Bakgrunn

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SOGN OG FJORDANE HAR HELT SIDEN HØSTEN 2008 HATT ET SPESIELT FILM- OG NETTBASERT KULTURTILBUD TIL SKOLENE I FYLKET. "MØTEPUNKT HIMMEL OG JORD" ER ET PROSJEKT OM RELIGION OG MANGFOLD, DET ER ET KULTURMØTE PÅ TURNE!

Norge, som tradisjonelt har hatt en sterk evangelisk-luthersk statskirke og heller få religiøse minoriteter, er på noen få tiår blitt et interreligiøst samfunn med ulike innvandrerkulturer og religiøse praksiser – og et mangfold av nye hellige rom! Prosjekt ”Møtepunkt himmel og jord” har som sentralt mål å synleggjøre det nye religiøse landskapet  på ein god og inkluderende måte ved å ta utgangspunkt i hvordan ulike trossamfunn ytrer seg i dagens Norge, og la ungdommer snakke til ungdommer.

Her er sammensettingen av den turnerende ”religionspakken” med målgruppe ungdomstrinnet i ungdomsskolen og senere utvidelse til videregående skole:

Undervisningsfilm / DVD: Type: tidsaktuell dokumentar som presenterer 6 norske ungdommar fra ulike religiøse og etniske miljø, med innslag av digitale fortellinger produsert av ungdommene selv. Varighet ca 25 min.

www.himmeljord.no: Nettside med 3D ROM som inviterer til virtuelt besøk i hellige rom knyttet til de 4 verdensreligionene. Her kan arkitektur, dekor, gjenstander og religiøs praksis utforskes på ulike måter, og nettsiden inneholder en omfattende kunnskapsbase der en kan velge fordypningsområder innenfor hver religion ved å følge lenker. Dette formidlingsverktøyet åpner for store muligheter for å innfri ønsker og interesser hos elevene: her kan de i en oppgavesetting også lage egne digitale filmfortellinger som kan lastes opp på siden og publiseres. Siden skal være dynamisk, den blir endret ved det legges ut nytt stoff og lenker, og kan med tiden vokse til en uunnværlig kunnskapsbank ikke bare for elever og lærere, men for alle interesserte.

Innholdsrik ressurskasse med fysiske gjenstander for hvert hellig rom følger med til skolene og blir sendt ut i forveien. Egner seg godt til fordypningsmateriale og til å lage utstillinger av i klasserommet.

Kassen finnes også i utvidet digital versjon, se: Digital ressurskasse.

Film har blitt et stadig mer aktuelt læremiddel i skolen. I læreplanane står det dessuten at elevene skal kunne velge å uttrykke seg med film når de skal presentere et emne – i alle fag. De skal både lære å lage, og å forstå film. Film skal altså ikke bare gi historisk og kulturell informasjon, men kan trekkes inn som ett av flere uttrykksmåter i for eksempel oppgaveløsing.

Ved å koble et kulturelt uttrykksmiddel som film til nettbasert undervisning håper vi at ”Møtepunkt himmel og jord” på en aktuell og levende måte bidrar til å utvikle interesse for, og innsikt i, andre religioner og livssyn. Økt kunnskap kan igjen øke toleransen for andre og fremme innsikt i egne livsvilkår og identitet. Det unike i innholdet i filmen er fokuset på nye religiøse praksiser i dagens Norge, hvordan de respektive hellige rommene fremtrer i en samtidig norsk ”setting” – og hvordan de religiøse praksisene blir utspilt i våre nærmiljø.


FILMPRODUKSJON: Flimmer Film, Bergen.
WEBSIDEPRODUKSJON: Kyber kommunikasjon AS, Bergen.

MEDVIRKENDE: Fra Sogn og Fjordane: Katarina Åbrekk, Olden, 19 år, protestant. Jogeir Slettevold Bruflot, Naustdal, 19 år, ateist. Fra Bergen: Nga Thi Hong Le, 24 år, buddhist (Mahayana)/ konvertert katolikk. Norsk-vietnamesisk kulturbakgrunn.  Stefan Bivand, 20 år, Kristen / Katolikk. Norsk med polsk/ engelsk kulturbakgrunn og Thineshkumar Kaliyugarasan, 24 år. Hindu. Norsk. Norsk-tamilsk bakgrunn. Fra Oslo: Layla Mohammad AlZubaidi,  22 år, sunnimuslim. Norsk. Palestinsk / syrisk kulturbakgrunn.

HELLIGE ROM: ”Møtepunkt himmel og jord” inviterer til interaktivt besøk i 7 hellige rom knyttet til 4 ulike verdensreligioner:

  • et buddhistisk tempel: Chùa Pháp Vu, Leirvikvn 4, 5179 Godvik.Tilhører det vietnamesiske buddhistsamfunn i Bergen. Retning: mahayana.  http://www.phapvu.com
  • •eit hinduistisk tempel: Bergen Hindu Saba, Storetveitveien 5 ( gamle kinosalen i Fanahallen på Minde), 5067 Bergen. Tempelet er via til guden Ganesha og tilhøyrer det tamilske samfunn i Bergen. Retning:shivaisme.http://bergenhindusabha.info/ •ein moskè: retning: sunni. Pakistansk menighet. Central Jamat-e Ahl-e Sunnat moskeen, Motzfeldts gt. 10, 0187 Oslo (Grønland) http://no.wikipedia.org/wiki/Central_Jamaat-e_Ahl-e_Sunnat retning: sunni. Pakistansk menighet. Central Jamat-e Ahl-e Sunnat moskeen, Motzfeldts gt. 10, 0187 Oslo (Grønland http://no.wikipedia.org/wiki/Central_Jamaat-e_Ahl-e_Sunnat
  • en katolsk kirke: St. Paul Kirke MMVII. St. Paul Katolske kirke Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen. Tilhører St. Pauls menighet i Bergen. Retning: romersk/katolsk. http://bergen.katolsk.no/
  • en protestantisk kirke: Tjugum kyrkje på Dragsvik v/ Balestrand. Retning: evangelisk / luthersk, ligger under Kyrkjekontoret i Balestrand.


Ekstra tillegg:

  • en protestantisk kirke: Johanneskirken i Bergen. Retning: evangelisk / luthersk, ligger under Bjørgvin bispedømme.
  • en protestantisk kirke: St. Olavs kyrkje i Balestrand. Retning: anglikansk. Sorterer under biskopen av Gibraltar som har sete i London.

KRITERIER FOR UTVELGELSE: For å skape en noenlunde ”riktig ” speiling har en valgt å presentere de største trossamfunnene i Norge utenom den evangelisk-lutherske statskirken, og dette inkluderer alle 4 verdensreligionene. Innenfor hver religion er det hovedstrømningene som blir representert, og også de dominerende etniske grupperingene der det er mulig. Fordi katolikkene utgjør den største gruppen, har vi valgt å la kristendommen blir dobbelt representert. Suksessivt kommer islam, buddhisme og hinduisme. For ”andre livssyn”, som er en gruppering på størrelse med islam, har vi med en representant som er ikke-troende, men som aldri har vært tilsluttet noe etablert livssynssamfunn.

Grunnlaget er hentet fra statistikk fra Statisisk sentralbyrå over medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte og er utenfor Den norske kirke, etter religion/livssyn.

Kilde:https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar

Prosjektet slutter seg til religionshistoriker Knut A. Jacobsens forslag til kriterier for kva som er en verdensreligion (katalog IKM):
Ein verdensreligion må:

1: være utbredt over store deler av verden.
2: ha flere enn 100 mill tilhengere.
3: ha en sentral historisk dimensjon, dvs. ha vært bærer av en stor sivilisasjon som den har dominert i så stor grad at sivilisasjonens mange kulturuttrykk har blitt formet av den.

HVORFOR: Religion har i takt med globaliseringen blitt en populær forklaringsfaktor på en del av konfliktene i verden. Ulik religiøs identitet er på samme måte forstått som en grunnleggende årsak til motsetninger mellom grupper.  At religion alene skaper identitet, er faktisk en påstand det er grunn til å stille spørsmålstegn ved. Mange vil heller mene at hvert individ har mange ulike og kryssende identiteter, tenk bare på musikksmak, sportsinteresse, politisk ståsted, kjønn osv. Det en likevel ser, er at minoriteter i ei land ofte fremskaffer en sterkere vektlegging på religiøs identitet fordi dette er med på å styrke samholdet i innvandrergrupper. Og hvordan kan egentlig tro eksistere i et multikulturelt samfunn, uten å bli relativisert?

Integrasjonsutfordringene er mange, også i Norge, og tilpasning til et multikulturelt samfunn tar tid. Skepsis og fremmedfrykt  ser vi også blant ungdom. I kjølvannet har vi sett konfrontasjoner, frykt og utestenging i flere ungdomsmiljø. Et indirekte mål med prosjektet er å vise at en gjennom kunnskap om andre religioner og kulturell utveksling kan finne felles plattformer med andre mennesker som kan være et viktig bidrag til fredelig sameksistens. Ulike trosretninger har krav på respekt – og vi har alle noe å lære av hverandre.

Å være integrert er likevel mye mer enn en aksept av retten til å praktisere sin egen religion i egne hellige rom. Kompromiss må gjøres overfor det samfunnet en lever i, ved å akseptere standarder som er betrakta som naturlige der. Til gjengjeld må en fra dette samfunnet oppnå tilhørighet og aksept for det enkelte individ. Hvis dette ikke skjer, vil resultatet uunngåelig bli en drift mot parallelle samfunn, den virkelige antitesen til dialog og integrasjon.
Ofte kan andre sine trosforestillinger og ritual synes merkelige og fremmede, kanskje til og med skremmende. Grunnleggende forestillinger om religion og samfunn i Vesten blir ikke nødvendigvis delt av folk frå andre verdensdeler, derfor er behovet for kunnskap stort.
Eit bakteppe i prosjektet er hellig arkitektur og sentrale gjenstander brukt ved ritual og høytider. Vi ønsker å bidra til at en ny generasjon unge i Norge kan bli bedre kjent med det fremmede, ved at de på ulike måter får mulighet til å tre inn i andres hellige bygninger. Vi tror dette kan ha en integrerende effekt og åpne for nye muligheter til dialog. Det hellige i alle religioner kommer til syne i gestalt av arkitektur, utsmykking og gjenstander. En del av det gjemmer seg også i utøvende praksis.

RELIGION- OG LIVSSYNSSMATERIALE: Tekstene til religionene kristendom, hinduisme, buddhisme, islam, jødedom og sikhisme er skrevet av religionshistoriker Anders Bettum, Oslo, med et lite tillegg redigert stoff. Tekstene ble laget til utstillingen ” Våre hellige rom” på IKM  (Interkulturelt museum i Oslo, www.oslomuseum.no ), en av samarbeidspartene våre i en periode. Tekstene er tillempet vårt prosjekt og målgruppe, og omsatt til nynorsk av Hjalmar Eiksund, Volda. Fordi tekstmaterialet er kortet ned, har vi også fjernet fotnotesystemet, og viser til katalogen for utstillingen: Våre hellige rom, 6 religioner på vandring, med fullstendig litteraturliste: ISBN 978-82-8010-006-1. Store deler av billedmateriale til tekstene er også fra katalogen. Mangfoldig og informativt tekst- og billedmateriale for religionene nevnt over og andre religioner og livssyn er i tillegg å finne på lenker.

PROSJEKTLEDER OG FAGLIG ANSVARLEG: Grete Huus.

SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE: Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, IKM v/ Ingrid Hansson, ABM-utvikling og Norsk Filminstitutt. I tillegg enkeltpersoner innenfor to ulike trossamfunn: Ahn Loan Thi Le, Sande i Sunnfjord og Raajini Rajalingam, Bergen.

WEB: